TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMIAnabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ahmet BAYTOKProgram Türü: Tezli Yüksek Lisans Programı

 

Detaylı Bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nü Ziyaret Edebilirsiniz.

 

GENEL TANITIM

T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde yüksek lisans düzeyinde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren Turizm İşletmeciliği  Anabilim Dalı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2007 yılında kurulan ve 2008-2009 öğretim yılında ilk öğrencilerini alan Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalının 2013 yılında Turizm İşletmeciliği Anabilim dalına dönüştürülmesi ile kurulmuş ve ilk öğrencilerini 2014-2015 öğretim yılında almıştır.

Küresel ekonominin önemli sektörlerinden biri olan turizm iyi yetişmiş insan gücüne gereksinim duymaktadır. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı ile turizm alanının gereksinim duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmenin yanı sıra öğrencileri akademik kariyere de hazırlamayı hedeflemektedir. Program, lisans programının ardından temel ve tamamlayıcı dersler ile gerekli bilgi birikimini kazandıracak akademik ve sosyal ortam oluşturmaktadır. Program, sektörde çalışmakta olan ya da çalışmayı düşünen ve/veya akademik kariyer yapmayı isteyen öğrencilere lisans düzeyinde aldıkları eğitimi bir üst düzeye taşıyabilecekleri bir platform yaratmaktadır. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programının paydaş görüşleri doğrultusunda çağın gereksinimlerini karşılayacak şekilde yeniden düzenlenen ders programı ve ders içerikleri ile programa devam eden öğrencilerin turizm alanında donanımlı hale gelmesi amaçlanmaktadır. Programda dersler Türkçe verilmektedir.

 

ELDE EDİLEN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans diploması verilir.

 

ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ

Öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde gerekli olan yabancı dil bilgisine sahip olmaları ve programı belirli not ortalamasıyla bitirdikleri ve diğer lisanüstü programlarının koşullarını yerine getirmeleri şartıyla diğer programlara geçiş yapabilirler veya doktora yapabilirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Öğrencinin, toplam 60 AKTS (ECTS) kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 7 ders, bir seminer dersi ve uzmanlık alan dersi ile tez çalışmasını başarmış olması, aldığı tüm derslerden en az YT, CC ya da bunun üzerinde not alması gerekmektedir.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM PROFİLLERİ

Gerekli mezuniyet koşullarını yerine getirerek mezun olanlar, “Turizm İşletmeciliği Bilim Uzmanlığı Diploması” alırlar. Mezunlar konaklama işletmelerinin yanında; seyahat acenteleri, yiyecek-içecek işletmeleri, termal turizm merkezleri, tur operatörlüğü işletmeleri, kongre-konferans merkezleri, marina işletmeciliği, hava yolları ve charter şirketleri, denizcilik ve kurvaziyer işletmeleri, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimleri, enformasyon merkezleri ve akademik kariyer gibi birçok farklı alanda istihdam olanağı mevcuttur.

 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Sınavlar; ara sınav, küçük sınav, yarıyıl/yılsonu sınavı, bütünleme sınavı, tek ders sınavı ve mazeret sınavıdır. Başarı Notu Başarı Katsayısı Yüzde Karşılığı AA 4.0 90 – 100 BA 3.5 85 – 89 BB 3.0 75 – 84 CB 2.5 70 – 74 CC 2.0 65 –69 DC 1.5 50 – 64 FF 0.0 49 ve altı DZ Öğrencinin programdaki tüm derslerini başarmış olması, FF, DZ ya da YZ notunun olmaması gerekir. Bu programda öğrencinin asgari 60 AKTS (ECTS) kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir. Bu şartları yerine getiren öğrenciler mezun olma koşullarını sağlamış olacaktır.

 

NO

PROGRAM ÇIKTILARI

1

Lisans yeterliklerine dayalı olarak, turizm işletmeciliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek ve derinleştirmek.

2

Turizmle ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi kavramak.

3

Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek (Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, turizm ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara görüşlerini, sorunları ve çözüm önerilerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek).

4

Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek.

5

Alanındaki bir sorunu, bağımsız olarak kurgulamak, çözüm yöntemi geliştirmek, çözmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.

6

Alanındaki uygulamalarda karsılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.

7

Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.

8

Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek,

9

Sosyal ilişkileri ve bu iliskileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemek, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilmek.

10

Alanındaki bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlamak ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B2).

11

Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek (ECDL-A “European Computer Driving License”, Advanced Level).

12

Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilmek.

13

Turizm alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek.

14

Alanında özümsediği bilgi ve yeteneklerini, bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilmek

15

Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri izleyerek bunlara uygun davranmak ve iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak.

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (DERSLER)

 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI

DERS KODU DERSİN ADI Z/S Kredi AKTS/ECTS
Teo. Uyg. Top.
TUR-519 Turizme Giriş S 3 0 3 5
TUR-521 Seyahat Acenteciliği ve Tur Operatörlüğü S 3 0 3 5
TUR-523 Turizm Hukuku S 3 0 3 5
TUR-520 Turizm İşletmeciliği S 3 0 3 5
TUR-522 Turizmde İletişim S 3 0 3 5
TUR-524 Turizm Sosyolojisi S 3 0 3 5
Toplam 18 0 18 30

 

I. Yarıyıl

DERS KODU DERSİN ADI Z/S Kredi AKTS/ECTS
Teo. Uyg. Top.
TUR-501 Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 5
TUR-701 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 9
TUR-801 Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 1
  Seçmeli Dersler Havuzu (Seçmeli Ders Havuzundan 3 Ders seçilecektir)
TUR-503 Turizm Ekonomisi S 3 0 3 5
TUR-505 Turizm İşletmelerinde İnsan Kaynakları Yönetimi S 3 0 3 5
TUR-507 Turizm İşletmelerinde Stratejik Pazarlama S 3 0 3 5
TUR-509 Turizm İşletmeleri İçin Finans S 3 0 3 5
TUR-511 Turizmde Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar S 3 0 3 5
TUR-513 Gastronomi ve Mutfak Kültürü S 3 0 3 5
TUR-515 Rekreasyon Yönetimi S 3 0 3 5
TUR-517 Seyahat İşletmeciliği S 3 0 3 5
TUR-525 Turizm İşletmelerinde Bilgi Yönetimi S 3 0 3 5
TUR-527 Dünyada ve Türkiye’de Turizm Çeşitlerindeki Gelişmeler S 3 0 3 5
Toplam 20 1 21 30

 

 

II. Yarıyıl
DERS KODU DERSİN ADI Z/S Kredi AKTS/ECTS
Teo. Uyg. Top.
TUR-702 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 9
TUR-802 Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 1
TUR-602 Seminer Z 0 2 2 5
  Seçmeli Dersler Havuzu (Seçmeli Ders Havuzundan 3 Ders seçilecektir)
TUR-502 Toplantı ve Etkinlik Yönetimi S 3 0 3 5
TUR-504 Konaklama İşletmeciliğinde Yeni Yaklaşımlar S 3 0 3 5
TUR-506 Turizm İşletmelerinde Maliyet Yönetimi S 3 0 3 5
TUR-508 Turizm Araştırmaları S 3 0 3 5
TUR-510 Turizm Politikası ve Planlaması S 3 0 3 5
TUR-512 Turizm Örgütlerinin Yönetimi S 3 0 3 5
TUR-514 Destinasyon Geliştirme ve Yönetimi S 3 0 3 5
TUR-516 Sürdürülebilir Turizm ve Çevre S 3 0 3 5
TUR-518 Sağlık Turizmi Yönetimi S 3 0 3 5
TUR-520 Turizm İşletmelerinde Yenilik Yönetimi S 3 0 3 5
Toplam 17 3 20 30

 

 III. Yarıyıl
DERS KODU DERSİN ADI Z/S Kredi AKTS/ECTS
Teo Uyg Top
TUR-803 Tez Çalışması Z 0 1 1 0 21
TUR-703 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
Toplam 8 1 9 0 30

 

IV. Yarıyıl

D. KODU DERSİN ADI Z/S Kredi AKTS/ECTS
Teo Uyg Top
TUR-804 Tez Çalışması Z 0 1 1 0 21
TUR-704 Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
Toplam 8 1 9 0 30

 

21 Temmuz 2016, Perşembe 14572 kez görüntülendi