TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI

 

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ahmet BAYTOK

Program Türü: Doktora Programı

 

Detaylı Bilgi için Sosyal Bilimler Enstitüsü‘nü Ziyaret Edebilirsiniz.

 

GENEL TANITIM

T.C. Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetini sürdüren Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2007 yılında kurulan ve 2008-2009 öğretim yılında tezli yüksek lisans programına ilk öğrencilerini alan Turizm işletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalının 2013 yılında Turizm İşletmeciliği Anabilim dalına dönüştürülmesi ile kurulmuş ve ilk öğrencilerini tezli yüksek lisans programına 2014-2015 öğretim yılında almıştır. Turizm İşletmeciliği bünyesinde doktora programı Yüksek Öğretim Kurulu’nun 17.06.2016 tarihli kararı ile açılmış ve 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında ilk öğrencilerini almıştır.

 

PROGRAMIN EĞİTİM AMAÇLARI

Turizm İşletmeciliği Doktora programının amacı, Turizm alanı ile ilgili analitik ve bağlamsal düşünce pratiğine ulaşmış, uzmanlık alanında bilimsel etik kurallarını uygulayan, problemleri tespit edip, alternatif çözümler üretebilen, özgün ve orijinal katkı sağlayabilecek bir araştırma yapabilen düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen ve çok yönlü bir bakışla savunabilen akademisyen adayları yetiştirmektir.

 

HEDEF

Turizm İşletmeciliği alanında gerekli olan tüm akademik ve güncel bilgi ve uygulamalara hâkim, sosyal ve kültürel yönden kendini geliştirme bilimsel metotlarla işgörme ve sorun çözme becerisine sahip, bu bilgi ve becerisini evrensel düzeydeki ilke ve uygulamalarla harmanlayıp içinde yaşadığı topluma ve ülkesine fayda sağlayacak düzeyde kullanabilen öğrenciler yetiştirmek ve bu sayede 1) Turizmin bir bilimsel disiplin olarak kök salmasına katkı sağlamak 2) Turizm gelişimi açısından ihtiyaç duyulan bilgi ve bilimsel üretimi sağlamak, 3) İhtiyaç duyulan kalifiye insan kaynağını yetiştirecek öğretim üyelerini yetiştirmek, 4) Turizm bölgelerinin gelişimine yönelik bakış açıları ortaya koymak, 5) Turizm işletmelerinin farklı fonksiyonel alanlarına yönelik çözüm ve yenilikleri inceleyerek ortaya koymaktır.

 

ELDE EDİLEN DERECE

Programı başarıyla tamamlayan mezunlara alanında doktora diploması verilir.

 

KABUL KOŞULLARI

Yüksek lisans derecesi ile Turizm İşletmeciliği Doktora Programına başvuracak adayların; ALES’e katılmış olmaları, bu sınavdan başvurduğu programın puan türünde en az 55 tam puan almış veya GRE ya da GMAT gibi sınavlardan buna eşdeğer bir puan almış olmaları;  anadili dışındaki bir yabancı dil sınavından en az 55 puan veya bu puana eşdeğer puan almış olmaları gerekir. Adaylar, ilanda belirtilen başvuru süresi içinde ve başvuru koşullarında belirtilen belgelerle birlikte ilgili Enstitüye, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora yapmak istediklerini belirten dilekçe ile başvurmak zorundadırlar. Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında doktora programına başvuran adaylardan başvurularının uygunluğu Enstitü Müdürlüğünce onaylananlar jüri tarafından yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavına ve/veya mülakata alınırlar. Enstitü Yönetim Kurulu, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalının da görüşünü alarak jüriyi oluşturur. Jüri, anabilim dalının öğretim üyeleri arasından seçilen en az üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Doktora giriş sınavı başarı notunun hesaplanmasında; ALES puanının %50’si, yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının %15’i, yabancı dil sınav puanının veya eşdeğerliği kabul edilen sınav puanının %15’i ve yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sonucunun %20’si toplamının, 100 üzerinden en az 70 puan olması gerekir. Bu değerlendirmede başarılı olanlar kontenjan dâhilinde en yüksek nota göre sıralanarak belirlenir. Başarılı olanların sayısı, ilan edilen kontenjandan fazla ise, bunlar yedek olarak sıralanır. Başarı notunun eşitliği halinde ALES puanı sıralaması esas alınır. Sıralama listesi, değerlendirme jürisince tutanak biçiminde imzalandıktan sonra jüri başkanınca mülakat sınavını izleyen ilk iş günü içinde Enstitü Müdürlüğüne teslim edilir. Sınav sonuçları, Enstitü Yönetim Kurulunca onaylanır ve Enstitü Müdürlüğü tarafından ilan edilir.

 

YETERLİLİK KOŞULLARI

Doktora programı en az 10 ders-30 kredi (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden ve yeterlik sınavından oluşur. Derslerini ve seminerini başarıyla tamamlayan öğrenci doktora yeterlik aşamasına geçebilir. Her doktora öğrencisi derslerini başarıyla tamamladıktan ve yeterlik sınavından başarılı olduktan sonra bir doktora tez konusu seçmek, tezi hazırlamak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

 

ÜST KADEMEYE GEÇİŞ

Doktora eğitimini başarı ile tamamlayanlar, ilgili üniversitenin ‘’Öğretim Üyesi Atama ve Yükseltme Kriterleri’’ni sağlamak koşuluyla öğretim üyesi olarak atanmak suretiyle akademik kariyer yapabilirler. Ayrıca doktora sonrası programlara (post-doc) başvurabilirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI

Doktora programı en az 10 ders-30 kredi (uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması hariç) ile uzmanlık alan dersi, seminer, tez hazırlık çalışması ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Doktora programında, öğrencinin başarılı sayılabilmesi için, aldığı tüm derslerden YT (yeterli), CB veya bunun üzerinde bir not alması gerekir. Her doktora öğrencisi derslerini başarıyla tamamladıktan ve yeterlik sınavından başarılı olduktan sonra ilgili alanda özgün bir çalışma, belirli bir teoriyi yeni bir alana uygulama ya da literatüre katkı sağlayan özgün bir tez çalışması hazırlamalı ve bu çalışmayı tez jürisinin önünde sunmalıdır.

 

MEZUNLARIN İSTİHDAM

Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı doktora programı mezunları alanıyla ilgili üniversitelerde kabul şartlarını yerine getirdikleri takdirde öğretim elemanı, diğer kamu kurum ve kuruluşunda uzman ve yönetici ve ağırlama endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerde orta ve üst düzey yönetici olarak çalışabilmektedir.

 

SINAVLAR, ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME, KURALLARI

Doktora Programında tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notlarının ders başarı puanının hesaplanmasında esas alınacak katkı oranları, dersin yürütücüsü tarafından enstitüye yazılı olarak bildirilir. Öğrencinin bir dersten başarı notu, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir ve harf notu olarak takdir edilir. Bu amaçla bağıl değerlendirme ve mutlak değerlendirme yöntemlerinden istatistiksel ölçütlere göre uygun olan yöntem kullanılır. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

Not Baremi Üniversite’nin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nde belirtildiği şekilde uygulanmaktadır.

Başarı Notu Katsayısı 100’lük Sistemdeki Karşılığı
AA 4.00 90 – 100
BA 3.50 85 – 89
BB 3.00 75 – 84
CB 2.50 70 – 74
CC 2.00 65 –69
DC 1.50 50 – 64
FF ve DZ 0.00 49 ve altı

 

PROGRAM PROFİLİ

Turizm İşletmeciliği Doktora programının turizm sektörü ve turizm eğitimine yönelik olmak üzere iki temel amacı bulunmaktadır. Programın birinci amacı, stratejik ve yönetsel karar verme konusunda turizm sektörünün ihtiyaçlarını karşılayacak yönetici adaylarını yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilere turizm sektörünün gelişmesinde önemli rol oynayacak bilgi ve becerilerin kazandırılması, yöneticilikte karşılaşabilecekleri sorunları analiz edebilmeleri ve problem çözme becerisi kazandırmak amaçlanmaktadır. Programın diğer amacı ise araştırma alanıyla ilgili analitik düşünebilen, araştırmacı kimliğini pekiştirmiş, bilimsel etik kurallarına uyan, problemlere alternatif çözümler üretebilen, alanıyla ilgili özgün ve orijinal katkı sağlayabilecek araştırma yapabilen, bilişim teknolojilerinden yararlanabilen, düşüncesini anlaşılır bir kurguyla yazılı ve sözlü olarak ifade edebilen ve çok yönlü bir bakışla savunabilen akademisyen adayları yetiştirmektedir.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI HAKKINDA KURALLAR

Başka bir yüksek öğretim kurumunda öğrenime başlayan tezli yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi, enstitü bünyesinde yürütülen yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına EABD/EASD kurulunun uygun görüşü ve EYK kararı ile kabul edilir. Öğrencinin öğrencilik süresi dikkate alınarak; öğrenim süresi, alacağı zorunlu dersler ve muafiyetler EABD/EASD kurulunun uygun görüşü üzerine EYK tarafından karara bağlanır.

 

PROGRAMI ÇIKTILARI

No Program Çıktıları
1 Yüksek lisans yeterliklerine dayalı olarak, turizm işletmeciliği alanındaki bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve detaylı olarak ifade etmek.
2 Turizm işletmeciliği ve ilişkili alanlardaki temel süreli yayınları takip eder.
3 Edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek (Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, turizm ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara görüşlerini, sorunları ve çözüm önerilerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek).
4 Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; uzmanlık gerektiren sorunları bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilmek, sonuçları değerlendirmek ve gerektiğinde uygulayabilmek.
5 Sahip olduğu sınırlı kaynakla en etkin bilimsel araştırma desenini tasarlar, araştırma için uygun fon kaynaklarını araştırır, seçer ve proje tasarımını gerçekleştirip gerektiğinde fon talebinde bulunur.
6 Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağı öngörülemeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar, politika ve uygulama planları geliştirebilmek ve sorumluluk alarak çözüm üretebilmek.
7 Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirebilmek, öğrenmeyi yönlendirebilmek ve ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebilmek.
8 Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin turizm işletmeciliği alanı ve akademik içerikli temel düzeydeki sorularına yanıt üreterek yönlendirme yapar.
9 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanındaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilmek,
10 En az bir yabancı dili akademik düzeyde kullanır.
11 Turizm işletmeciliği konusunda kendi uzmanlık alanıyla ilgili bir makaleyi ilgili öğretim üyesi danışmanlığında hazırlar ve yayın sürecini başlatır.
12 Araştırmasıyla ilgili veri toplama sürecini geçerlilik argümanlarını sağlayacak biçimde gerçekleştirir.
13 Araştırması için topladığı verileri uygun istatistiksel teknik ve programları kullanarak analiz eder ve raporlar.
14 Araştırma yöntemlerinde ortaya çıkan yeni yaklaşım veya yöntemleri takip eder ve gerektiğinde kendi araştırmalarına uygular.
15 Turizm alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretebilmek ve denetlemek.

 

 

TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI MÜFREDATI

I. Yarıyıl
D. KODU DERSİN ADI Z/S Teo. Uyg . Top. Kredi AKTS
  Zorunlu Dersler
TUR-501  Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Z 3 0 3 3 5
TUR-701  Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
TUR-801  Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 0 1
   Seçmeli Dersler Havuzu (Seçmeli Ders Havuzundan 3 ders seçilecektir.)
TUR-506  Bilim Felsefesi S 3 0 3 3 5
TUR-508  Örgüt Kuramları S 3 0 3 3 5
TUR-504  Turizm Teorisinde Gelişmeler S 3 0 3 3 5
TUR-503  Turizmin Sektörel Analizi S 3 0 3 3 5
TUR-511  Yiyecek İçecek İşletmeciliğinde Çağdaş

Gelişmeler

S 3 0 3 3 5
TUR-515  Turizmde Ürün Geliştirme ve

Çeşitlendirme

S 3 0 3 3 5
TUR-526  Turizm İşletmelerinde İstihdam

Sorunları

S 3 0 3 3 5
TUR-507  Turizmde Pazarlama Teorileri S 3 0 3 3 5
TUR-509  Turizm İşletmelerinde Stratejik Yönetim S 3 0 3 3 5
TUR-510  Turizmde Mikro ve Makro Ekonomik

Analizler

S 3 0 3 3 5
TUR-513  Turizmin Sosyolojik Temelleri S 3 0 3 3 5
TUR-512  Turizm İşletmelerinde Muhasebe

Denetimi

S 3 0 3 3 5
TUR-524  Sürdürülebilir Turizm Yönetimi S 3 0 3 3 5
TUR-519  Örgüt Geliştirme S 3 0 3 3 5
Toplam 20 1 21 12 30

 

II. Yarıyıl
D. KODU DERSİN ADI Z/S Teo. Uyg . Top. Kredi AKTS
  Zorunlu Dersler
TUR-702   Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
TUR-802   Tez Hazırlık Çalışması Z 0 1 1 0 1
TUR-602   Seminer Z 0 2 2 0 4
  Seçmeli Dersler Havuzu (Seçmeli Ders Havuzundan 4 ders seçilecektir.)
TUR-502 Turizm Araştırmalarında Nitel ve Nicel Analiz Teknikleri S 3 0 3 3 4
TUR-505 Turizm Planlaması ve Politikalarındaki Yaklaşımlar S 3 0 3 3 4
TUR-523 Gastronomi Araştırmaları S 3 0 3 3 4
TUR-514 Turizm İşletmelerinde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi S 3 0 3 3 4
TUR-522 Turizmde Etik ve Sosyal Sorumluluk S 3 0 3 3 4
TUR-521 Tüketici Davranışları Teorileri ve Turizm S 3 0 3 3 4
TUR-520 Turizm Sektöründe Finansal Politika ve Stratejiler S 3 0 3 3 4
TUR-518 Turizm İşletmelerinde Çevre Yönetimi Uygulamaları S 3 0 3 3 4
TUR-516  Turizm Sektöründe E-Pazarlama ve

Bilgi Teknolojileri Uygulamaları

S 3 0 3 3 4
TUR-517  Turizm İşletmelerinde Risk ve Kriz

Yönetimi

S 3 0 3 3 4
TUR-527  Uluslararası Seyahatler ve Tur

Operatörlüğü Yönetimi

S 3 0 3 3 4
TUR-528  Uluslararası Otel İşletmeciliği ve

Yönetimi

S 3 0 3 3 4
TUR-529  Turizm İşletmelerinde Çağdaş Liderlik

Teorileri

S 3 0 3 3 4
TUR-525 Turizm İşletmelerinde Yatırım Projeleri S 3 0 3 3 4
Toplam 20 1 21 12 30

 

 

III. Yarıyıl
D. KODU DERSİN ADI Z/S Teo. Uyg . Top. Kredi AKTS
  Zorunlu Dersler
TUR-703 Tez Çalışması Z 0 1 1 0 21
TUR-803    Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
Toplam 8 1 9 0 30

 

IV. Yarıyıl
D. KODU DERSİN ADI Z/S Teo. Uyg . Top. Kredi AKTS
  Zorunlu Dersler
TUR-704 Tez Çalışması Z 0 1 1 0 21
TUR-804    Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
Toplam 8 1 9 0 30

 

V. Yarıyıl
D. KODU DERSİN ADI Z/S Teo. Uyg . Top. Kredi AKTS
  Zorunlu Dersler
TUR-705 Tez Çalışması Z 0 1 1 0 21
TUR-805    Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
Toplam 8 1 9 0 30

 

VI. Yarıyıl
D. KODU DERSİN ADI Z/S Teo. Uyg . Top. Kredi AKTS
  Zorunlu Dersler
TUR-706 Tez Çalışması Z 0 1 1 0 21
TUR-806    Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
Toplam 8 1 9 0 30

 

VII. Yarıyıl
D. KODU DERSİN ADI Z/S Teo. Uyg . Top. Kredi AKTS
  Zorunlu Dersler
TUR-707 Tez Çalışması Z 0 1 1 0 21
TUR-807    Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
Toplam 8 1 9 0 30

 

VIII. Yarıyıl
D. KODU DERSİN ADI Z/S Teo. Uyg . Top. Kredi AKTS
  Zorunlu Dersler
TUR-708 Tez Çalışması Z 0 1 1 0 21
TUR-808    Uzmanlık Alan Dersi Z 8 0 8 0 9
Toplam 8 1 9 0 30

 

 

21 Temmuz 2016, Perşembe 3629 kez görüntülendi