Proje Adı

11.SOS.BİL.02

Psikolojik Güçlendirmenin Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

28.10.2011 – 28.06.2012

Proje Tanıtımı

Projenin amacı hizmet işletmeleri arasında yer alan otel işletmelerinde önemli ve gerekli olan personel güçlendirme ile örgütsel özdeşleşme arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Araştırma Afyonkarahisar ve Kuşadası’nda faaliyet gösteren farklı konsepte sahip işletmeler arasındaki karşılaştırmayı içermektedir.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAYTOK

Proje Araştırmacıları

Nihan YARMACI

Proje Bütçesi

3,595.00 TL

 

 

Proje Adı

Destinasyon Pazarlaması ve Türkiyede Kentler İçin Turistik Değer Kıstaslarının Belirlenmesi

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

28/10/2011 – 28/10/2013

Proje Tanıtımı

Bu araştırmanın amacı, çalışma kapsamında seçilen kentler için turistik değer kıstaslarının ortaya konulmasıdır. Bu bağlamda, söz konusu bölgelerde yaşayan turizm profesyonelleri ile yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak bir anket uygulaması gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen çalışma ile seçilen kentlerin turistik birer destinasyon olarak algılanmasında etkili olabileceği düşünülen çekiciliklerin önem derecesi sorgulanmıştır. Ek olarak, katılımcıların çalıştığı işletmelerin bulunduğu yörelerin turistik birer destinasyon olarak algılanmasında etkili olan çekiciliklerin önem derecesi tanımlanmaya çalışılmıştır. Elde edilen veriler SPSS paket programı ile değerlendirilmiş ve çalışma kapsamında ele alınan yörelerin turistik değere sahip olması açısından öne çıkan çekicilikler belirlenmiştir.

Belirlenen çekiciliklerin söz konusu yörelerin turizm alanındaki gelişmeleri anlamında destinasyon imajı geliştirme çabalarına yön vermesi beklenmektedir. Çünkü, bir yörenin turistik değeri olması sürdürülebilir bir destinasyon olması açısından önemlidir, ancak yeterli olmayabilir. Bu nedenle, hakkında turistik değere sahip olduğu yönünde bir algı geliştirilen her kent için destinasyon imajı geliştirilmeli ve markalaşma yönünde çaba harcanmalıdır.

Ayrıca, çalışmamıza konu olan ve farklı turistik çekiciliklere sahip on il sahip oldukları turistik değerlere göre değerlendirilmiş ve katılımcılar tarafından verilen puanlara göre turistik şehirler arasında bir sıralama oluşturulmuştur.

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI

Proje Araştırmacıları

Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK

Proje Bütçesi

10,490.00 TL

 

 

Proje Adı

12.SOS.BİL.13

Hizmetkar Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisi: İstanbul ve Afyonkarahisar’daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

22.11.2012 – 22.07.2013

Proje Tanıtımı

Projenin amacı otel işletmelerinde işgörenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarını arttırmada hizmetkar liderlik davranışlarının önemini ve gerekliliğini ortaya koymaktır. Araştırma Afyonkarahisar ve İstanbul’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde gerçekleştirilmiştir.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAYTOK

Proje Araştırmacıları

Fatma Doğanay ERGEN

Proje Bütçesi

4,170.00 TL

 

 

Proje Adı

Mobbingin Örgütsel Sinizme Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama (AKÜ BAPK – Proje No: 11.SOS.BİL.04)

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

28/10/2011 – 28/04/2013

Proje Tanıtımı

Bu projede, örgütlerde önemli sorun gruplarından olan Mobbing olgusunun örgütsel sinizm üzerindeki etkisinin otel işletmeleri örneğinde incelenmesi amaçlanmıştır. Mobbingin Örgütsel Sinizme Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama adını taşıyan söz konusu proje, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı’nda savunulan bir yüksek lisans tezidir.

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Elbeyi PELİT

Proje Araştırmacıları

Nil Ayduğan

Proje Bütçesi

4,700.00 TL

 

 

Proje Adı

Müşteri Memnuniyetini Oluşturan Faktörlerin Müşteri Sadakatine Etkisinin Lojistik Regresyon Analizi İle İncelenmesi

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

26.11.2012 / 26.07.2013

Proje Tanıtımı

Bu araştırmanın amacı, İzmir ve Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan müşterilerin memnuniyetlerini oluşturan faktörlerin sadakatleri üzerindeki etkisinin lojistik regresyon analizi ile belirlenmesidir. Bu kapsamda İzmir ve Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı termal otel işletmelerinde konaklayan 423 müşteriye anket uygulaması yapılarak veriler elde edilmiştir. Verilerin analizi sonucu, müşteri memnuniyeti ile müşteri sadakati arasındaki pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Uygulanan lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre ise, odalar bölümü hizmetlerinden memnun olan müşterilerin memnun olmayan müşterilere göre sadakat davranışlarının 3,551 kat, yiyecek içecek bölümü hizmetlerinden memnun olan müşterilerin memnun olmayan müşterilere göre 6,783 kat ve genel değerlendirme sonucu memnun olan müşterilerin memnun olmayanlara göre 3,415 kat daha fazla olduğu tespit edilmiştir.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI

Proje Araştırmacıları

Ilgın CENGİZ

Proje Bütçesi

4,650.00 TL

 

 

Proje Adı

Otel İşletmelerinde Satış Geliştirme Faaliyetlerinin Tüketici Davranışlarına Etkisi Ve Müşteri Sadakati İlişkisi:

Afyonkarahisar’da Bir Uygulama

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

10.12.2012 – 10.08.2014

Proje Tanıtımı

Araştırmada, otel işletmelerinde müşterilere yönelik uygulanan satış geliştirme faaliyetlerinin tüketici davranışlarına etkisi ve bu faaliyetlerin otel işletmelerine yönelik müşteri sadakati sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın evreni, Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren otel işletmelerinde konaklayan otel müşterilerinden oluşmaktadır.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Asuman PEKYAMAN

Proje Araştırmacıları

Yrd. Doç. Dr. Gonca KILIÇ

Ebru AYDIN

Proje Bütçesi

3,180.00 TL

 

 

Proje Adı

13.SOSBİL.06

Hizmet Sektöründe Fiziksel Kanıtların Tüketici Davranışlarına Etkisi

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

01.10.2013 – 01.04.2015

Proje Tanıtımı

Bu araştırmanın temel amacı, hizmet ortamında yer alan fiziksel kanıtların tüketicilerin duygusal etkilenme durumlarına ve davranışsal tepkilerine olan etkisini ortaya koymaktır. Buradan hareketle çevresel psikoloji uzmanları tarafından, hizmet çevresinin tüketici davranışları üzerindeki etkilerini açıklamak amacıyla geliştirilen Uyarıcı-Uyarılma-Yanıt (Stimulus – Organism – Response – SOR) modelinin bileşenlerinden yararlanılarak istatistiksel analizler yardımıyla fiziksel çevre unsurları ile tüketici davranışları arasındaki etkileşimin ortaya konması hedeflenmiştir.

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR

Proje Araştırmacıları

Ali AVAN

Proje Bütçesi

10,000.00 TL

 

 

Proje Adı

Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi: Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

23.07.2014 – 23.10.2014

Proje Tanıtımı

Bu çalışmada dönüştürücü liderliğin örgütsel özdeşleşmeye etkisi otel işletmeleri açısından değerlendirilmiştir. Hizmet üretiminin gerçekleştirildiği otel işletmelerinde, özellikle hizmetin üretim anında, işgören üzerinde doğrudan kontrol mümkün olmamaktadır. Bundan dolayı, örgütsel başarıya ulaşmak açısından işgörenlerin örgütleri ile özdeşleşmiş olmaları önemli hale gelmektedir. Ayrıca, otel işletmelerindeki faaliyetin yapısı, yönetici ve yönlendirici pozisyondaki kişilerin dönüştürücü liderlik özelliklerine sahip olmalarını gerektirmektedir.

Bu kapsamda araştırmanın temel amacı, otel işletmelerindeki üst düzey yöneticilerin sergilediği dönüştürücü liderlik davranışlarının işgörenlerin örgütsel özdeşleşme düzeyi üzerindeki etkilerinin tespit edilmesidir.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK

Proje Araştırmacıları

Yrd. Doç. Dr. Ahmet BAYTOK

Yrd. Doç. Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI

Arş. Gör. Dr. Özcan ZORLU

Uzm. Cezzim ÖZDEMİR

Proje Bütçesi

1,337.48 TL

 

 

Proje Adı

14.TURİZM.ALTY.01

Turizm eğitimi Teknik ve Materyallerinin Geliştirilmesi

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

10.06.2014 – 16.12.2014

Proje Tanıtımı

Gelişmekte olan ülkelerde ödemeler dengesinin önemli bir unsurunu oluşturan turizm sektörü, son yıllarda görülen hızlı gelişim süreci ile Türkiye’de önemli sektörlerden bir tanesi konumuna gelmiştir. Sektördeki hızlı gelişime paralel olarak artan turizm talebinin etkin bir şekilde karşılanabilmesi için ise sektör işletmelerinin yenilikçi faaliyetlere, eğitimli işgücüne ayrı bir önem verdiği görülmektedir. Bu süreç ön lisans ve lisans düzeyinde eğitim veren turizm eğitim kurumlarının sektöre daha nitelikli ve daha donanımlı işgücü yetiştirmesi gibi bir doğal zorunluluk ortaya çıkarmıştır. Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi de sektöre daha fazla katkı sağlamak amacıyla eğitim tekniklerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi çalışmalarını yürütmektedir. Bu kapsamda uygulamalı eğitim verebilecek bir hizmet binası planlanarak Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte projelendirme aşamasındadır. Uygulamalı turizm eğitimine verilen önem ile birlikte turizm sektöründe satış-pazarlama faaliyetlerinin de önemli bir rol oynadığı düşünülerek turizm pazarlaması, destinasyon yönetimi, satış geliştirme vb. derslerde Turizm İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği öğrencilerine çeşitli afiş, broşür vb. materyallerin hazırlanmasına yönelik uygulamalı eğitim verilmesi hedeflenmektedir.

Yukarıda belirtilen temel amaç doğrultusunda proje kapsamında ilgili programların ve baskı makinasının alımı neticesinde öğrencilere satış-pazarlama alanında daha iyi ve daha kaliteli eğitim imkanı sunulabilecek, ilgili bölümlerden mezun olacak öğrenciler turizm sektöründe daha öncelikli olarak tercih edileceklerdir. Diğer yandan sektörde Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerinin öncelikle tercih edilmesi sonucunda Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm eğitimindeki önemini ve ayrıcalığını arttırmış olacaktır.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI

Proje Araştırmacıları

Arş. Gör. Ali AVAN

Proje Bütçesi

19,842.00 TL

 

 

Proje Adı

15.HIZ.DES.76.

Kır Restoranlarının Kırsal Turizme Katkıları: Yönetimsel Bir Bakış Açısı

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

12.08.2015 – 12.12.2015

Proje Tanıtımı

30 Eylül – 04 Ekim 2015 tarihleri arasında Saray-Bosna’da düzenlenen “International Tourism and Hospitality Management Conference” isimli uluslararası konferansta sunulan “Contributions of Countryside Restaurants to Rural Tourism: A Managerial Perspective” konulu bildiri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje sonucunda temel olarak

a) Kırsal restoran işletmecilerinin doğanın sunmuş olduğu hediyeyi kullanırken aynı zamanda onu korumanın öneminin bilincinde olduklarını göstermişlerdir,

b) İşletmeciler yöredeki istihdama doğrudan katkı yaptıklarını, ancak çoğu zaman nitelikli işgücü bulamadıklarını ifade etmişlerdir.

c) Kırsal restoran işletmecileri en iyi tanıtım ve pazarlama aracının gelen misafirler, diğer bir ifadeyle ağızdan ağıza pazarlama faaliyetleri olduğunu düşünmektedirler,

d) İşletmeciler, doğaya saygı göstererek ve hizmet kalitesini üst düzeyde tutarak kırsal turizme yeterince katkı sağladıklarını düşünmektedirler,

e) Kırsal turizm faaliyetlerinin yöresel kalkınmaya daha fazla hizmet edebilmesi için öncelikle altyapı ve ulaşım sorunlarının giderilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Özcan ZORLU

Proje Araştırmacıları

Yrd. Doç. Dr. Ali AVAN

Seyhmus DEMİRCAN

Proje Bütçesi

1,500.00 TL.

 

 

Proje Adı

15.HIZ.DES.77.

Otel İşletmelerinde Online Satış Kanallarının Yönetimi: Channel Manager Sistemi

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

12.08.2015 – 12.12.2015

Proje Tanıtımı

30 Eylül – 04 Ekim 2015 tarihleri arasında Saray-Bosna’da düzenlenen “International Tourism and Hospitality Management Conference” isimli uluslararası konferansta sunulan “Contributions of Countryside Restaurants to Rural Tourism: A Managerial Perspective” konulu bildiri kapsamında gerçekleştirilmiştir. Proje sonucunda temel olarak otel işletmelerinde kanal yönetim sistemi kullanılmasının otel işletmelerine;

a) meta-search sitelerinde bilgilerin sürekli olarak güncel kalmasını;

b) önemli miktarda zaman ve etkinlik kazandırdığı

c) fiyatlandırma ve rekabet stratejileri oluşturma imkânı tanıdığı

d) satışlarda maliyet avantajı sağladığı

e) satışlarda daha az bir komisyonla çalışma imkânı sağladığı

f) tanınırlık ve prestij bağlamında olumlu yönde etkilediği

g) Özellikle pazarlama ve satış departmanındaki personel ihtiyacını azaltarak az sayıda personel ile çok daha etkin olarak çalışılmasını mümkün kıldığını ortaya koymuştur.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Ali AVAN

Proje Araştırmacıları

Yrd. Doç. Dr. Özcan ZORLU

Doç. Dr. Ahmet BAYTOK

Murat TOKER

Proje Bütçesi

1,500.00 TL

 

 

Proje Adı

15.SOS.BİL.18

Dönüştürücü Liderliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkisinde Duygusal Bağlılığın Aracılık Rolü: Yiyecek İçecek İşletmelerinde Bir Uygulama

Projenin Durumu

(  ) Tamamlandı                               ( X ) Devam Ediyor     

Proje Tarih(ler)i

01.10.2015 – 19.08.2016

Proje Tanıtımı

Çalışmanın amacı yiyecek içecek işletmelerinde dönüştürücü liderliğin işgörenlerin örgütsel vatandaşlık davranışlarının arttırılmasına etkisinde duygusal bağlılığın ne düzeyde aracılık rolü oynadığını ortaya koymaktır. Araştırma İstanbul’da faaliyet gösteren Bakanlık belgeli yiyecek içecek işletmelerinde gerçekleştirilecektir.

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Ahmet BAYTOK

Proje Araştırmacıları

Fatma ARIN

Proje Bütçesi

6,000.00 TL

 

 

Proje Adı

13.İİBF.01

Afyonkarahisar İli Hanehalkı Tüketim Araştırması

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

 

Proje Tanıtımı

Bu araştırmada amaç Afyonkarahisar şehir merkezinde yaşayan hanehalklarının tüketim yapılarını ortaya çıkarmaktır. Bu tüketimin ortaya çıkarılması 2002 yılında yapılan çalışma ile karşılaştırmalar yapılma imkanı doğurmaktadır. 2002 yılından araştırma verilerinin toplandığı 2013 yılına kadar geçen 11 yıllık zamanda şehirde yaşanan ve gözle görünen değişimler hane halkıları üzerinde de değişimler yol açmış mıdır? Gözle görülen değişimler gerçekten olmuş mudur yoksa bir algıdan mı ibarettir? Gibi soruların cevapları bu çalışma ile verilmeye çalışılmaktadır.  Daha somut olarak açıklamak gerekirse 2002 yılında Afyonkarahisar şehri için önemli bir bölge olmayan Uydukent bölgeye yapılan yatırımlar sayesinde oldukça büyük bir değişim geçirmiştir. Gözlendiği kadarıyla şehrin üst gelir grubu yerleşim yeri olarak bu bölgeyi tercih eder hale gelmiştir. Araştırma ile bu gözlemlerin somut dayanaklarının olup olmadığı test edilmektedir.

Analizlerde farklılıkların var olup olmadığının tespit edilmesi için iki temel kriter esas alınmıştır. Bu kriterlerden ilki gelir kriteridir. Şehirde yaşayan hanehalkları gelirlerine göre sıralanmış ve sonra da gelir düzeylerinin tespitine dayanak olmak üzere 5 gruba bölünmüştür. Bu gruplar üst, ortanın üstü, orta, ortanın altı, alt gelir grupları olarak isimlendirilmiştir. Analizlerde ele alınan ilk temel kriter budur. İkinci kriter ise yerleşim yeri kriteridir. Bu kriter ise gözlemlere dayalı olarak Afyonkarahisar şehir merkezinde yaşayan hanehalklarının yaşam biçimlerine bakarak 4 farklı bölgeye ayrılabileceği varsayılmıştır. Bu 4 bölge daha önceki araştırmada Eski Afyon, Yeni Afyon ve Çevre olarak isimlendirilen üç bölgeye ilave olarak Uydukent’in eklenmesiyle oluşmuştur.

Çalışmada öncelikle bireysel tüketimden bahsedilmektedir. Daha sonra hane halkı ölçeği ile açıklamalar yapılmakta, yöntem ve örnekleme açıklandıktan sonra satınalma kararları, satınalma davranışları ekseninde analizler yapılmaktadır.

Proje Yürütücüsü

Prof. Dr. Şuayıp ÖZDEMİR

Proje Araştırmacıları

Doç. Dr. Yusuf KARACA

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI

Yrd. Doç. Dr. Fikret YAMAN

Arş. Gör. Dr. Ali AVAN

Proje Bütçesi

 

 

 

Proje Adı

16.KARİYER.25

Nepotizmin Yöneticiye Duyulan Güven Üzerindeki Etkisi: Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Uygulama

Projenin Durumu

(  ) Tamamlandı                               ( X ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

 

Proje Tanıtımı

Bu projede, örgütlerde önemli bir sorun grubunu oluşturan nepotizmin (akraba, eş-dost kayırmacılığı), yöneticiye duyulan güven üzerindeki etkisinin otel işletmeleri örneğinde belirlenmiştir.  Söz konusu proje, Afyon Kocatepe Üniversitesi BAPK tarafından “Kariyer Destek” kapsamında desteklenmektedir.

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Elbeyi PELİT

Proje Araştırmacıları

Doç. Dr. Ahmet BAYTOK

Doç. Dr. H. Hüseyin SOYBALI

Doç. Dr. İbrahim KILIÇ

Proje Bütçesi

6,000.00 TL

 

 

Proje Adı

15.SOS.BİL.15

Yöneticiye Duyulan Güven İle Çalışma Yaşam Kalitesinin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Afyonkarahisar'daki 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Projenin Durumu

(  ) Tamamlandı                               ( X ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

10.11.2015 – 10.11.2016

Proje Tanıtımı

Bu projede, Afyonkarahisar'daki 5 yıldızlı otel işletmelerinde çalışanların, yöneticilerine duydukları güven ile çalışma yaşam kalitelerinin işten ayrılma niyetlerine etkisinin araştırılması gerçekleştirilmiştir. Proje; Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı’nda savunulan bir yüksek lisans tezidir.

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Elbeyi PELİT

Proje Araştırmacıları

Yusuf GÖKÇE

Proje Bütçesi

6,000.00 TL

 

 

Proje Adı

15.SOS.BİL.17

Duygusal Zekâ Ve Duygusal Emeğin Örgütsel Sinizm Algısına Etkisi: Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Projenin Durumu

(  ) Tamamlandı                               ( X ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

10.11.2015 – 10.11.2016

Proje Tanıtımı

Bu projede, otel işletmelerindeki çalışan işgörenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile duygusal emek düzeylerinin sahip oldukları sinizm algılarına olan etkisinin belirlenmiştir. Proje; Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı’nda savunulan bir yüksek lisans tezidir.

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Elbeyi PELİT

Proje Araştırmacıları

Çağatay AYANA

Proje Bütçesi

6,000.00 TL

 

 

Proje Adı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmin Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor     

Proje Tarih(ler)i

15.06.2010 – 15.12.2011

Proje Tanıtımı

Projede, öğretim elemanlarının örgütsel bağlılık düzeyleri ile iş tatmin düzeyleri arasındaki ilişkiyi tespit etmek amaçlanmıştır. Bu çerçevede araştırmanın evrenini Afyon Kocatepe Üniversitesi’nde çalışan öğretim elemanları oluşturmuştur. Elde edilen bulgulara göre, örgütsel bağlılık ile iş tatmini arasında pozitif yönlü kuvvetli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.     

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Gonca KILIÇ

Proje Araştırmacıları

Yrd. Doç. Dr. İbrahim KILIÇ

Yrd. Doç. Dr. Ayhan URAL

Proje Bütçesi

3,500.00 TL

 

 

Proje Adı

Örgütsel Stresin Mesleki Tükenmişlik Üzerine Etkisi: Afyonkarahisar’daki Otel Çalışanları ve Sağlık Çalışanlarına Yönelik Bir Karşılaştırma

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor     

Proje Tarih(ler)i

23.07.2012 – 05.09.2014

Proje Tanıtımı

Projenin amacı otel çalışanları ile sağlık çalışanlarının örgütsel stres düzeylerinin mesleki tükenmişlik düzeyleri üzerindeki etkisini karşılaştırmalı olarak belirlemek olmuştur. Uygulamalı bir nitelik taşıyan bu araştırmada Afyonkarahisar’da faaliyet gösteren beş yıldızlı termal otel çalışanları ile Afyonkarahisar ilinde görev yapan doktor, hemşire ve diğer yardımcı sağlık çalışanlarından örnekleme yöntemi uygulanarak toplam 654 kişiden elde edilen verilerin sonucunda örgütsel stres ile mesleki tükenmişlik arasında pozitif yönlü ve orta düzeyde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Ve örgütsel stresin, mesleki tükenmişliğin boyutlarından en fazla duygusal tükenme boyutunu etkilediği belirlenmiştir.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Gonca KILIÇ

Proje Araştırmacıları

Doç. Dr. İbrahim KILIÇ

Proje Bütçesi

12,000.00 TL

 

 

Proje Adı

Çalışanların İş Değer Algısının Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi: Afyonkarahisar'daki Beş Yıldızlı Termal Otel İşletmelerinde Bir Uygulama

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor     

Proje Tarih(ler)i

10.12.2012 – 10.06.2014

Proje Tanıtımı

Araştırmada, Afyonkarahisar ilinde yer alan beş yıldızlı termal otel işletmeleri çalışanlarının iş değer algılarını belirlemek ve bu algıların örgütsel vatandaşlık davranışı üzerindeki etkisini tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırmanın sonucunda çalışanların iş değer algıları ile örgütsel vatandaşlık düzeyleri arasında pozitif yönlü ve yüksek düzeyde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. 

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Gonca KILIÇ

Proje Araştırmacıları

Kutlay ORHAN

Proje Bütçesi

3,600.00 TL

 

 

Proje Adı

Duygusal Emeğin Örgütsel Sinizm'e Etkisi: Antalya'daki Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor     

Proje Tarih(ler)i

02.09.2015 – 01.04.2016

Proje Tanıtımı

Bu araştırmada, duygusal emeğin örgütsel sinizm üzerindeki etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Antalya'da faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmeleri çalışanları oluşturmuştur.  Araştırmanın sonucunda duygusal emek ile örgütsel sinizm arasında negatif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilirken, duygusal emeğin yüzeysel davranış boyutu ile örgütsel sinizm arasında pozitif yönlü bir ilişki olduğu tespit edilmiştir.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Gonca KILIÇ

Proje Araştırmacıları

Yrd. Doç. Dr. Asuman PEKYAMAN

Okutman Hatice ŞEN

Proje Bütçesi

1,500.00 TL

 

 

Proje Adı

Afyonkarahisar’daki Hastanelerde, Termal Otel İşletmelerinde Ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin Ans Kampüsü’ndeki Birimlerinde Hizmet Kalitesi

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

08.07.2013 – 08.07.2016

Proje Tanıtımı

Bu çalışmanın amacı, Afyonkarahisar’daki hastanelerde, termal otel işletmelerinde ve Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin ANS Kampüsü’ndeki birimlerinde sunulan hizmetlerin algılanan kalite düzeyinin, hedef kitlenin beklentilerini karşılamadaki yeterliliğini ortaya koymaktır. Bunun dışında, uygulamanın gerçekleştirildiği iki farklı dönemde hizmet alan kişilerin hizmet kalitesi algılamalarında dönemsel olarak farklılıklar olup olmadığı sorgulanmıştır. Bu amaçla, hedef kitlenin beklentilerinin en yüksek düzeyde oluştuğu varsayımıyla başlanan bu çalışmada, öncelikle sunulan hizmetlerin kalitesi ile ilgili mevcut algılara dair veriler, iki farklı dönemde iki ayrı katılımcı grubundan beşli Likert ölçeği temelinde hazırlanmış olan 22 sorudan oluşan standart SERVQUAL anket formu kullanılarak toplanmıştır.

İki farklı dönemde gerçekleştirilen çalışmanın verileri değerlendirilirken önce hizmet kalitesi boyut ortalamalarına göre servqual skorları hesaplanmıştır. Ayrıca araştırma kapsamında ankete cevap veren katılımcıların görüşlerinin kurum ve kuruluşlar bazında anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin anlaşılması için Anova testi sonuçlarına yer verilmiştir. Yine araştırma kapsamında ilk etapta ve ikinci etapta ankete katılan katılımcıların görüşlerinde dönemsel olarak anlamlı bir farklılık olup olmadığının anlaşılması için Paired Sample T-Testi sonuçlarına yer verilmiştir.

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen ve hizmet sektörünün lokomotifi konumunda bulunan üç önemli sektörü kapsayan bu çalışmanın sonucunda, Afyonkarahisar ilinin ortalama değerin üzerinde bir genel hizmet kalitesi algısı oluşturduğu yönünde bulgulara erişilmiştir.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK

Proje Araştırmacıları

Yrd. Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI

Proje Bütçesi

6,000.00 TL

 

 

Proje Adı

Yerli Halkın Turizmin Gelişimine Yönelik Algısı ve Desteği: Afyonkarahisar Örneği

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

10.11.2015 – 10.08.2016

Proje Tanıtımı

Bu araştırmanın amacı, Afyonkarahisar’daki yerli halkın turizm gelişimine yönelik algı ve desteğinin ne yönde olduğunun ortaya konulmasıdır. Belirlenen amaç doğrultusunda, Şubat-Mart-Nisan 2016 döneminde, Afyonkarahisar’da ikamet eden 810 katılımcı üzerinde anket uygulanarak veriler analiz edilmiştir. Araştırmada tanımlayıcı verilerin analizinde; yüzde, frekans, aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri, ilişki ölçüm testlerinde; korelasyon ve regresyon analizleri, değişkenler arası farklılıkların belirlenmesinde ise t testi ve tek yönlü varyans (Anova) analizinden yararlanılmıştır. Yapılan analizlerin sonucuna göre Afyonkarahisar’daki yerli halkın turizmin gelişimine yönelik algı ve desteği genel olarak olumlu yöndedir. Analizlerde ayrıca, genel olarak katılımcıların turizmin gelişimine yönelik pozitif algılarının, turizmin gelişimine yönelik verdikleri desteği pozitif yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK

Proje Araştırmacıları

Faruk GÖKÇE (Bilim Uzmanı)

Proje Bütçesi

6,000.00 TL

 

 

Proje Adı

Belediye Belgeli Otel İşletmelerinin Pazarlama Çabalarının Artırılmasında Pazarlama Bilgi Sistemlerinin Rolü

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

04.10.2013 –  04.01.2014

Proje Tanıtımı

Türkiye’de oteller için iki farklı işletme belgesi bulunmaktadır. Yabancı konuklar pazarına hizmet sunan pek çok işletme bakanlık belgesine sahip iken, iç pazara hizmet sunan daha küçük işletmeler belediye belgeli olarak faaliyetini sürdürmektedir.

Bu çalışmada, belediye belgeli otel işletmelerinin pazarlama etkinliklerinin artırılmasında pazarlama bilgi sistemlerinin rolü kavramsal düzeyde analiz edilmiştir. Küçük ve orta ölçekli işletmeler olarak sınıflandırılan belediye belgeli otellerin pazarlama aktiviteleri, bu aktivitelerin gerçekleştirilmesi esnasında karşılaşılan problemler ve bu problemlere ilişkin çözüm önerileri tanımlayıcı bir şekilde sunulmuştur. Çözüm önerileri ile uyumlu olarak, belediye belgeli otel işletmeleri için aktif bir şekilde pazarlama bilgi sistemine dayalı pazarlama etkinlikleri tavsiye edilmiştir.

Proje Yürütücüsü

Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK

Proje Araştırmacıları

 

Proje Bütçesi

1,000.00 TL

 

 

Proje Adı

12.SOSBİL.03

Bilgi Yönetimi Süreçlerinin Gerçekleştirilmesinde Dönüştürücü Liderlik Davranışlarının Etkisi: Zincir Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                          (  ) Devam Ediyor

Proje Tarih(ler)i

01.11.2012 – 31.12.2013

Proje Tanıtımı

Doktora tez çalışması kapsamında Türkiye’de faaliyet gösteren yerli ve yabancı zincir otel işletmelerinde yöneticiler tarafından sergilenene dönüştürücü liderlik (DL) davranışlarının bilgi yönetimi süreçleri (BYS) üzerindeki etkileri konu edilmiştir. Orta ve üst düzey yöneticilerden elde edilen veriler sonucunda DL davranışlarının BYS’nin gerçekleştirilmesinde önemli katkıları olduğu saptanmıştır.

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Ahmet BAYTOK

Proje Araştırmacıları

Özcan ZORLU

Proje Bütçesi

7,400.00 TL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Adı

Afyonkarahisar İnanç Turizmi Potansiyelinin Belirlenmesi

Projenin Durumu

( X ) Tamamlandı                               (  ) Devam Ediyor      

Proje Tarih(ler)i

18/06/2014 – 18/09/2016

Proje Tanıtımı

Eski Tunç Çağı’ndan itibaren pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış Afyonkarahisar, Hitit, Frig, Roma, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden eserler barındırmaktadır.  Bu eserler içerisinde korunarak günümüze gelenlerin çoğu dini mekanlardır.

Dini mekânlar; son yıllarda hızla artan ve ülke ve şehir tanıtımında önemli katkısı olan turizm çeşitlerinden ‘’İnanç Turizmi’’ni ortaya çıkaran ve destekleyen en önemli unsurlardır. Afyonkarahisar stratejik olarak önemli bir yere sahipken, inanç turizmi açısından da zengin bir birikime sahiptir.

Çalışmanın amacı, şehir için önemli katkılar yapa bilecek olan inanç turizminin kıymet ve değerini belirlemek ve bu konuda önemli bir potansiyele sahip olan Afyonkarahisar ve ilçelerinin inanç turizmi açısından talep oluşturabilecek tüm varlıkları tespit etmek ve derlemektir. Bu çalışmada inanç turizmine ilişkin literatür bilgisine yer verilecek ve sonrasında Afyonkarahisar ve ilçelerindeki inanç turizmine konu olan varlıklar anlatılmıştır.

Proje Yürütücüsü

Doç. Dr. Mustafa SANDIKCI

Proje Araştırmacıları

Yrd. Doç. Dr. Sabri ÇELİK

Yrd. Doç. Dr.Hümeyra TÖRE BAŞAT

Proje Bütçesi

12,795.00 TL

 

 

 

 

 

25 Temmuz 2016, Pazartesi 353 kez görüntülendi